Privacyreglement Op eigen Kracht Centrum voor zitexpertise en ergotherapie

PRIVACYVERKLARING

Centrum voor zitexpertise en ergotherapie

Buddha Ossewaarde eigenaar van het centrum voor Zitexpertise  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Buddha Ossewaarde eigenaar van Het Centrum voor Zitexpertise beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Buddha Ossewaarde is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Het Centrum voor zitexpertise verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Buddha Ossewaarde gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Buddha Ossewaarde moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Buddha Ossewaarde om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Buddha Ossewaarde ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Analytics

In onze website van Centrum voor Zitexpertise worden geen gegevens opgeslagen van uw bezoek aan deze website.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Buddha Ossewaarde en het Centrum voor Zitexpertise .

Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen.

Buddha Ossewaarde en het Centrum voor Zitexpertise behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Centrum voor Zitexpertise p/a Heelhuus Gezondheidscentrum, de Gaikhorst 2, 7231NB Warnsveld

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.